Phần mềm nhân sự online VHRO – Phân hệ đánh giá KPI

Lượt xem3345
Cập nhật 17/07/2017
Phần mềm nhân sự online VHRO giúp tự động hóa công tác đánh giá nhân viên định kỳ trong doanh nghiệp từ khâu xây dựng các thang điểm đánh giá, kế hoạch đợt đánh giá, cho phép máy tính đánh giá, nhân viên tự đánh giá, cấp trên đánh giá nhân viên đến khâu tổng hợp kết quả đánh giá. Từ kết quả đánh giá nhân viên, các nhà quản lý của đơn vị sẽ có các định hướng trong việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của đơn vị để nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc.
Hỗ trợ nhiều phương pháp đánh giá
Quản lý hoạt động đánh giá năng lực của nhân viên dựa theo bộ hồ sơ năng lực của đơn vị.
Quản lý hoạt động đánh giá năng suất của nhân viên theo phương pháp KPI.
 

Tự động hóa quy trình đánh giá
Cho phép xây dựng các tiêu chí đánh giá phục vụ cho việc đánh giá theo năng lực hoặc năng suất.
Thiết lập được thang điểm đánh giá gắn với từng vị trí công việc, vai trò công việc. Với thang điểm tiêu chuẩn, điểm tối đa, điểm nhỏ nhất.Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các đợt đánh giá nhân viên định kỳ theo giai đoạn, theo phòng ban
Hỗ trợ gửi email thông báo và yêu cầu nhân viên thực hiện đánh giá định kỳ.
Cho phép nhân viên thực hiện đánh giá trực tuyến thông qua hệ thống.
 

Sau khi nhân viên đánh giá xong, hệ thống sẽ tự động chuyển kết quả tới người quản lý của nhân viên để tiếp tục qui trình đánh giá. Quản lý cũng thực hiện việc đánh giá nhân viên cấp dưới trực tuyến qua hệ thống.
 

Cung cấp chức năng tự động nhắc nhân viên về việc hoàn thành đợt đánh giá trước khi kết thúc thời hạn yêu cầu.
Dựa vào kết quả máy tính đánh giá theo quy mô, quy chế để tham khảo cho các quyết định cuối cùng.
 
 
Cho phép nhân sự tổng hợp kết quả sau khi kết thúc đợt đánh giá và gửi cho cấp quản lý, làm căn cứ xây dựng các chính sách đào tạo và phát triển nguồn lực của đơn vị.
Nhiều báo cáo thống kê, phân tích
Báo cáo kết quả đánh giá của từng nhân viên
Danh sách nhân viên chưa hoàn thành đợt đánh giá
Bảng tổng hợp đánh giá nhân viên
Bảng tổng hợp kết quả đánh giá trong năm