Phần mềm nhân sự online - Cấu hình nhóm ca

Lượt xem7665
Cập nhật 17/07/2017
Phần mềm Nhân Sự online VHRO cung cấp một giải pháp quản lý nhân sự toàn diện, bao gồm đầy đủ các tính năng xây dựng cơ cấu tổ chức của công ty, Tuyển dụng, Đào tạo, Quản lý hồ sơ nhân viên, Quản lý chế độ chính sách phúc lợi, BHXH, BHYT, BHNT, thuế thu nhập, chấm công, Tính lương, Quản lý mô tả công việc, quy trình làm việc, Đánh giá nhân viên, Quản lý hành chính, Hệ thống phân quyền...
Đây là một công cụ hữu hiệu quản lý chấm công tính lương cho nhân viên với hệ thống các danh mục ca, cấu hình nhóm ca làm việc được quy định chặc chẽ… đảm bảo quản lý hệ thống ra vào của nhân viên một cách hoàn chỉnh.
Khi vào form cấu hình nhóm ca, hệ thống sẽ hiển thị danh sách các nhóm ca làm việc. Nếu nhóm ca làm việc nào thuộc về ca nào thì khách hàng sẽ check chọn thuộc ca đó. Các thông tin, quy định về mã ca, tên ca, giờ vào, thời gian bắt đầu nghỉ, thời gian tan ca…đã được quy định trong danh mục ca nên khi check chọn vào thì hệ thống sẽ tự động cập nhật và liên kết đến mấy chấm công, tính lương cho nhân viên.
Nếu khách hàng muốn thêm nhóm ca làm việc nào, khách hàng check chọn nhóm ca đó và nhấn vào nút thêm ca làm việc.