Phần mềm nhân sự online VHRO – Giới thiệu Form tạm ứng

Lượt xem2759
Cập nhật 15/07/2017
Mỗi một doanh nghiệp đều có những khoản tạm ứng cho nhân viên như tạm ứng tiền mặt để đi công tác, tạm ứng tiền mua hàng hóa, tạm ứng tiền tiếp khách, tạm ứng vật tư hàng hóa …. Phần mềm nhân sự VHRO có hỗ trợ modul cho việc tính lương nhân viên và trong đó có form tạm ứng để thuận tiện cho việc quản lý quỹ lương của công ty.
 
Ở form này cho phép chúng ta tìm kiếm các khoản tạm ứng theo năm, tháng, ngày, tên phòng ban và tên nhân viên, cho biết tất cả các thông tin về nhân viên cũng như khoản tạm ứng: Tên phòng ban, mã số thẻ, mã nhân viên, tên nhân viên, số tiền, ngày tạm ứng, lý do, ghi chú … 
 
Trường hợp thêm mới 1 khoảng tạm ứng thì ta chọn nút thêm, sau đó chọn phòng ban. Ở ô nhân viên sẽ xuất hiện tên những nhân viên có trong phòng ban đó và ta click chuột vào tên nhân viên xin tạm ứng rồi điền thông tin vào các mục:
1.    Số tiền: đây là mục bắt buộc không được bỏ trống , mục này cho biết nhân viên đó đã tạm ứng số tiền là bao nhiêu 
2.    Lý do: nội dung lý do mà nhân viên xin tạm ứng
3.    Ngày tạm ứng: thời gian đã chấp thuận tạm ứng và xuất tiền mặt cho nhân viên 
4.    Ghi chú: chú thích thêm về khoảng mà nhân viên đã tạm ứng