​Giới thiệu về phân hệ đề nghị trong phần mềm quản lý nhân sự VHRO

Lượt xem2878
Cập nhật 15/07/2017
Phân hệ đề nghị là một trong những phân hệ của phần mềm quản lý nhân sự online VHRO. Phân hệ giúp người dùng quản lý các đề nghị của nhân viên trong công ty như: đề nghị tăng lương, đề nghị công tác, đề nghị khen thưởng,…
Trong phân hệ đề nghị bao gồm các form: đề nghị tăng lương, đề nghị khen thưởng, đề nghị công tác, đề nghị kỷ luật,…
Form đề nghị tăng lương
Dùng để đề nghị khi nhân viên hoàn thành tốt công việc thì sẽ đề nghị tăng lương theo đúng năng lực của  nhân viên
Form đề nghị khen thưởng
Áp dụng cho các nhân viên có đóng góp quan trọng cho công ty nhằm khích lệ họ làm việc chăm chỉ, kích thích cạnh tranh lành mạnh và tạo ra hứng thú nơi làm việc.
Form đề nghị công tác
Form đề nghị kỷ luật
Form với nhiệm vụ kiểm soát những người vi phạm để đưa ra hình thức kỷ luật phù hợp.
Form đề nghị chuyển ca
Trong quá tình làm việc có thể một số lý do nào đó mà nhân viên xin được chuyển ca. Form có chức năng quản lý ngày, giờ chuyển ca.
Form đề nghị thôi việc