Giới thiệu về form tổng phí bảo hiểm trong phần mềm quản lý nhân sự VHRO

Lượt xem2047
Cập nhật 14/05/2018
Trong phần mềm quản lý nhân sự form tổng phí bảo hiểm chủ yếu dùng để thống kê tổng số tiền bảo hiểm của nhân viên đã đóng bao gồm phí bảo hiểm người lao động và phí bảo hiểm công ty.
Form tổng phí bảo hiểm cho phép người sử dụng thống kê tổng số tiền phí bảo hiểm trong một năm.

(1) Tìm thông tin theo năm
(2) Tìm thông tin theo phòng ban
(3) Tìm thông tin theo tên nhân viên
Tags: