​Giới thiệu về form quy định đi trễ về sớm trong phần mềm quản lý nhân sự VHRO

Lượt xem1970
Cập nhật 15/07/2017
Trong phần mềm quản lý nhân sự form quy định đi trễ về sớm giúp người quản lý căn cứ vào mức quy định mà trừ ngày công cho phù hợp. Giúp hạn chế tình trạng đi sớm về trễ của nhân viên.
Thực hiện chức năng THÊM quy định:
(1) Thêm mức quy định
(2), (3) thêm khung thời gian bắt đầu và kết thúc trong quy định
(5) Thêm ngày
(6) Thêm quy định
(7) Thêm ghi chú
Cuối cùng, nếu đồng ý thì bấm Lưu không thì  bấm Hủy
Thực hiện chức năng SỬA quy định:
Tương tự thêm thì người sử dụng có thể sửa ở các mục (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7)
Thực hiện chức năng XÓA quy định;
  1. Chọn vào nhân viên cần xóa
  2. Bấm vào biểu tượng xóa
  3. Nếu muốn xóa thì “Đồng ý” không thì chọn “Hủy”