Giới thiệu về form danh mục bậc lương trong phần mềm quản lý nhân sự VHRO

Lượt xem1681
Cập nhật 17/07/2017
Trong phần mềm quản lý nhân sự form danh mục bậc lương bao gồm các thông tin như: mã bậc lương, tên bậc lương, sử dụng…Danh mục bậc lương dùng để quy định mức lương cho nhân viên.
Thực hiện chức năng THÊM danh mục bậc lương
(1)    Thêm mã bậc lương
(2)    Thêm sử dụng
(3)    Thêm ghi chú
(4)    Thêm tên bậc lương
Cuối cùng, nếu đồng ý thêm thì bấm Lưu không thì bấm Hủy
Thực hiện chức năng SỬA danh mục bậc lương
(1)    Sửa mã bậc lương
(2)    Sửa sử dụng
(3)    Sửa ghi chú
(4)    Sửa tên bậc lương
Sau đó, nếu đồng ý Xóa thì bấm Lưu không thì bấm Hủy
Thực hiện chức năng XÓA danh mục bậc lương
(1)    Chọn bậc lương cần xóa
(2)    Chọn xóa
(3)    Nếu xác nhận xóa thì bấm Đồng ý không thì bấm Hủy