Giới thiệu form kết quả tuyển dụng trong phần mềm nhân sự VHRO

Lượt xem2421
Cập nhật 15/07/2017
Form kết quả tuyển dụng trong phần mềm quản lý nhân sự VHRO cho biết thông tin về kết quả tuyển dụng của ứng viên sau khi phỏng vấn cho biết các thông tin: tên ứng viên, đợt tuyển dụng, vị trí ứng tuyển, điểm đánh giá, ngày, ghi chú, người duyệt, duyệt, ghi chú duyệt.
 
ở trương hợp thêm:
Khi thêm dữ liệu kết quả tuyển dụng ta có các thông tin sau:
  1. Ứng viên: mục bắt buộc
  2. Ngày: ngày có kết quả tuyển dụng
  3. Ghi chú.