Form quá trình học tập trong phần mềm quản lý nhân sự VHRO

Lượt xem3149
Cập nhật 13/07/2017
Trong phần mềm quản lý nhân sự VHRO form quá trình học tập nhằm lưu trữ các thông tin học tập của nhân viên nhằm lưu trữ thông tin của nhân viên và hỗ trợ các lãnh đạo phân công công việc cho từng nhân viên phù hợp với trình độ học vấn của họ
Form thêm mới thông tin học tập của nhân viên trong phần mềm