Form kiểm tra năng lực ứng viên của phần mềm nhân sự VHRO

Lượt xem2575
Cập nhật 15/07/2017
Form kiểm tra năng lực trong phần mềm quản lý nhân sự VHRO là form cho biết những thông tin về ứng viên ứng tuyển đang trong vị trí tuyển dụng nào, hình thức làm việc, số lượng ứng viên ứng tuyển, lương, thời gian thử việc, trạng thái kế hoạch tuyển dụng, yêu cầu tuyển dụng, người liên hệ, ngày dự kiến.
Form này chỉ hỗ trợ trong trường hợp hiển thị thêm:
 
  1. Mã kế hoạch: ứng viên được kiểm tra năng lực  được nằm trong kế hoạch tuyển dụng nào.
  2. Vị trí tuyển dụng: ứng viên nằm trong vị trí tuyển dụng nào.
  3. Hình thức làm việc: ứng viên ứng tuyển được kiểm tra năng lực trong hình thức làm việc nào như: bán thời gian, toàn thời gian.
  4. Số lượng ứng viên được kiểm tra năng lực
  5. Lương
  6. Thời gian thử việc: mỗi ứng iên sẽ có một thời gian thử việc trong khoảng thời gian quy định của công ty trước khi được nhận làm chính thức
  7. Trạng thái kế hoạch tuyển dụng: kế hoạch tuyển dụng đã được thực hiện hay chưa
  8. Người liên hệ: người mà chịu trách nhiệm về kiểm tra năng lực của ứng viên
  9. Vòng tuyển dụng: những ứng ứng viên được kiểm tra năng lực đang nằm trong vòng tuyển dụng nào.
  10.  Yêu cầu tuyển dụng: yêu cầu tuyển dụng là gì được đưa ra cho các ứng viên.