Form Hợp Đồng Lao Động trong phần mềm quản lý nhân sự VHRO

Lượt xem1961
Cập nhật 13/07/2017
Giới thiệu Form Hợp đồng lao động – theo dõi nhân sự trong phần mềm quản lý nhân sự online VHRO nhằm tao ra được một hợp đồng mới cho nhân viên mới vào hoặc chỉnh sửa thông tin  hợp đồng nhân viên khi có sự thay đổi về nhân sự
 

Form hợp đồng lao động trong phần mềm quản lý nhân sự online VHRO giúp chúng ta lọc thông tin chi tiết  về thời gian lam viêc, phòng ban, họ tên, và loại hợp đồng của nhân viên
 

Tại form hơp đồng lao động ta có thể thực hiện chức năng sửa hợp đồng cho nhân viên bằng cách chọn nút   sau đó hộp thoại chỉnh sửa sẽ xuất hiên.
 
 
Form hợp đồng lao động còn hỗ trợ chức năng thêm hợp đồng lao động cho nhân viên mới, để thực thêm được hợp đồng mới chọn nút   sau đó hộp thoại sẽ xuất hiên.