Form báo tăng, giảm trong phần mềm quản lí nhân sự VHRO

Lượt xem2292
Cập nhật 13/07/2017
Phần mềm nhân sự VHRO hỗ trợ form báo tăng, giảm nằm trong modul bảo hiểm và thuế giúp doanh nghiệp theo dõi được thông tin của nhân viên như: nhân viên thuộc phòng ban nào, mã số nhân viên, mã số thẻ, ngày tham gia bảo hiểm, thời gian từ ngày bao nhiêu đến ngày bao nhiêu, đang ở trong trạng thái tăng hay giảm có nghĩa là khi nhân viên đó còn làm việc trong công ty thì tăng còn không làm việc thì là trong trạng thái giảm, trả thẻ hay còn.
 
 
Trong trường hợp thêm:
Chọn phòng ban và chọn tên nhân viên có trong phòng ban đó sau đó thêm vào các mục sau:
  1. Trạng thái tăng, giảm: là trong tình trạng còn tham gia bảo hiểm hay không
  2. Ngày: ngày tham gia bảo hiểm (mục bắt buộc)
  3. Từ ngày: ngày bắt đầu tham gia bảo hiểm
  4. Đến ngày: ngày kết thúc tham gia bảo hiểm
  5. Lí do báo: việc tăng hay giảm nhân sự đồng nghĩa với việc còn tham gia bảo hiểm hay không còn tham gia.
  6. Trả thẻ
  7. Trạng thái gửi: mục bắt buộc
  8. Ghi chú