Form Bảo Hiểm Xã Hội trong phần mềm quản lý nhân sự VHRO

Lượt xem2553
Cập nhật 13/07/2017
Giới thiệu Form Bảo hiểm xã hội – Bảo hiểm và thuế trong phần mềm quản lý nhân sự VHRO mục đích của form này là dùng để thêm thông tin, chế độ phiếu bào hiểm cho nhân viên
 

Ở form bào hiểm xã hội ta có thể lọc chi tiết thông tin về thời gian, phòng ban và tên của nhân viên đăng ký phiếu bảo hiểm
 
Nếu muốn thêm thông tin phiếu bảo hiểm cho nhân viên mới ta chọn nút   sau đó hộp thoại xuất hiện điền đầy đủ các thông tin và lưu