Thuế TNCN đối với các khoản lãi vay cá nhân

Lượt xem2370
Cập nhật 21/03/2017
Công ty chúng tôi vay từ 1 cá nhân thì lãi vay đó có chịu thuế GTGT không? Và thuế thu nhập cá nhân là bao nhiêu?
1.Thuế GTGT
Căn cứ Thông tư 219/2013/TT-BTC tại Điều 4, Khoản 8, Điểm b quy định đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:
“b) Hoạt động cho vay riêng lẻ, không phải hoạt động kinh doanh, cung ứng thường xuyên của người nộp thuế không phải là tổ chức tín dụng.”
Căn cứ theo quy định trên thì hoạt động cho vay là hoạt động không chịu thuế GTGT.
2. Thuế TNCN
Căn cứ Thông tư 111/2013/TT-BTC tại Điều 2, Khoản 3, Điểm a quy định thu nhập chịu thuế như sau:
“a) Tiền lãi nhận được từ việc cho các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân kinh doanh vay theo hợp đồng vay hoặc thỏa thuận vay, trừ lãi tiền gửi nhận được từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo hướng dẫn tại tiết g.1, điểm g, khoản 1, Điều 3 Thông tư này.”
Căn cứ Thông tư 111/2013/TT-BTC tại Điều 10, Khoản 2 quy định về căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn như sau:
“2. Thuế suất đối với thu nhập từ đầu tư vốn áp dụng theo Biểu thuế toàn phần với thuế suất là 5%. “
Căn cứ theo các quy định trên thì khoản lãi vay chịu thuế TNCN theo biểu thuế suất toàn phần là 5%.
Có thể tham khảo cách tính thuế TNCN qua phần mềm quản lý nhân sự  tính thuế tự động của công ty VitDa