Thuế thu nhập cá nhân là gì? cách tính thuế thu nhập cá nhân ?

Lượt xem2376
Cập nhật 10/03/2017
Thuế thu nhập cá nhân là khoản tiền mà người có thu nhập phải trích nộp một phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu nhập khác vào ngân sách nhà nước. Thuế TNCN là vấn đề được rất nhiều người quan tâm mỗi lần quyết toán thuế , do đó bất kỳ một cá nhân có thu nhập trong doanh nghiệp đều phải cập nhật những thông tin mới nhất về thuế thu nhập cá nhân.
Thuế thu nhập cá nhân, mức tính thuế TNCN trên năm, mức tính thuế TNCN trên tháng, mức thuế suất và cách tính thuế thu nhập cá nhân. Thuế thu nhập cá nhân là: khoản tiền mà người có thu nhập phải trích nộp một phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu nhập khác vào ngân sách nhà nước.
Cách thức và phương pháp nộp thuế được quy định chi tiết tại khoản 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007, điều 2 Nghị định 100/2008/NĐ – CP ngày 08/9/2008 Quy định chi tiết một số điều của Thuế thu nhập cá nhân, mục II.1, phần A, Thông tư 84/2008/TT – BTC ngày 30/9/2008, hướng dẫn thi hành một số điều của thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn chi tiết nghị định  100/2008/NĐ- CP ngày 08/9/2008.
CÁCH TÍNH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 
Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công
Căn cứ theo Luật số 71/2014/QH13 tại Điều 2, Khoản 4 Sửa đổi Điều 10 về cách tính thuế thu nhập cá nhân  như sau: “Điều 10. Thuế đối với cá nhân kinh doanh Cá nhân kinh doanh nộp thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ trên doanh thu đối với từng lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh.”
Thuế TNCN  =  Doanh thu  x  Thuế suất thuế TNCN
Thu nhập từ tiền lương, tiền công
Đối với cá nhân cư trú và có ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên
Thuế TNCN phải nộp  =  Thu nhập tính thuế  x  Thuế suất
Đối với cá nhân không cư trú
Khấu trừ 20%: Dành cho cá nhân không cư trú (Thường là người nước ngoài) được xác định bằng
Số thuế TNCN phải nộp  =  Thu nhập từ tiền lương, tiền công  x  Thuế suất 20%
1.Cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân thu nhập từ đầu tư vốn.
Số thuế TNCN phải nộp   =      Thu nhập tính       x     Thuế suất 5%
          thuế
2.Cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân thu nhập từ chuyển nhượng vốn.
Thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp
Thuế thu nhập cá nhân phải nộp   =    Thu nhập tính   ×    thuế suât 20 %
                          thuế
Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng vốn góp được xác định bằng giá bán trừ giá mua và các khoản chi phí hợp lý liên quan đến việc tạo ra thu nhập từ chuyển nhượng vốn
Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán
Thuế thu nhập cá nhân phải nộp  =   Giá chuyển nhượng chứng    ×  Thuế suất 0.1%
                    khoán từng lần
3.Cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân thu nhập từ nhượng quyền thương mại.
Thuế thu nhập cá nhân phải nộp   =   Thu nhập tính     ×   Thuế suất 5%
                                                     thuế                
Thu nhập tính thuế từ nhượng quyền thương mại là phần thu nhập vượt trên 10 triệu đồng theo hợp đồng nhượng quyền thương mại, không phụ thuộc vào số lần thanh toán hoặc số lần nhận tiền mà người nộp thuế nhận được.
4.Cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân thu nhập từ bản quyền.
Thuế thu nhập cá nhân phải nộp  =  Thu nhập tính  ×  thuế suất 5%.
                             thuế
Thu nhập tính thuế từ tiền bản quyền là phần thu nhập vượt trên 10 triệu đồng theo hợp đồng chuyển nhượng, không phụ thuộc vào số lần thanh toán hoặc số lần nhận tiền mà người nộp thuế nhận được khi chuyển giao, chuyển quyền sử dụng các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ.
5.Cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân thu nhập từ trúng thưởng.
Thuế thu nhập cá nhân phải nộp  =  Thu nhập tính  ×  Thuế suất 10%
                          thuế
Thu nhập tính thuế từ trúng thưởng là phần giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng mà người nộp thuế nhận được theo từng lần trúng thưởng không phụ thuộc vào số lần nhận tiền thưởng. Chi tiết xem tại Khoản 1, Điều 15 của Thông tư 111/2013.
6.Cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân thu nhập từ thừa kế, quà tặng.
Thuế thu nhập cá nhân phải nộp  =  Thu nhập tính  x  Thuế suất 10%
                              thuế
Thu nhập tính thuế từ nhận thừa kế, quà tặng là phần giá trị tài sản nhận thừa kế, quà tặng vượt trên 10 triệu đồng mỗi lần nhận. Giá trị tài sản nhận thừa kế, quà tặng được xác định đối với từng trường hợp, cụ thể quy định tại Khoản 1 điều 16 của thông tư 111/2013/TT-BTC.
7.Cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân thu nhập từ nhượng quyền thương mại.
Thuế thu nhập cá nhân phải nộp  =  Thu nhập tính  ×  Thuế suất 5%
                             thuế