Không phát sinh thuế TNCN có phải nộp tờ khai thuế hàng tháng, hàng quý không?

Lượt xem2338
Cập nhật 21/03/2017
Không phát sinh thuế TNCN có phải nộp tờ khai thuế hàng tháng, hàng quý không? Có phải nộp quyết toán cuối năm không?


Theo điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 quy định:

"Điều 16. Khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân
1. Khai thuế, nộp thuế đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân
a) Nguyên tắc khai thuế.
a.1) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khai thuế theo tháng hoặc quý. Trường hopwj trong tháng hoặc quý, tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không phải khai thuế. 
a.2) Việc khai thuế theo tháng hoặc quý được xác định một lần kể từ tháng đầu tiên có phát sinh khấu trừ thuế và áp dụng cho cả năm. Cụ thể như sau:
Tổ chức, cá nhân trả thu nhập phát sinh số thuế khấu trừ trong tháng của ít nhất một loại tờ khai thuế thu nhập cá nhân từ 50 triệu đồng trở lên khai thuế theo tháng, trừ trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo quý. 
Tổ chức, cá nhân trả thu nhập không thuộc diện khai thuế theo tháng theo hướng dẫn nêu trên thì thực hiện khai thuế theo quý.
NHƯ VẬY:
  • Nếu DN bạn kê khai thuế GTGT theo quý thì kê khai thuế TNCN theo quý.
  • Nếu DN bạn kê khai thuế GTGT theo tháng thì:
  • Nếu trong tháng phát sinh số thuế TNCN (đã khấu trừ hoặc phải nộp) = hoặc > 50.000.000 thì kê khai theo tháng.
  • Nếu trong tháng phát sinh số thuế TNCN < 50.000.000 thì kê khai theo quý.
  • DN chỉ cần xác định 1 lần kể từ tháng đầu tiên có phát sinh khấu trừ thuế và áp dụng cho cả năm.
=> Không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì không phải kê khai hàng tháng hoặc quý.
Không phát sinh thuế Thuế Thu Nhập Cá Nhân có phải nộp quyết toán cuối năm không?
Theo Khoản 1 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định như sau:
“ a.3) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân và quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho các cá nhân có uỷ quyền không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế. Trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.”
Theo quy định trên, thì:
Dù có phát sinh hay không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì cuối năm DN vẫn phải khai quyết toán thuế TNCN tại nguồn, là quyết toán thuế TNCN của đơn vị chi trả. Nếu người lao động có uỷ quyền cho doanh nghiệp quyết toán thuế TNCN cho người lao động, thì doanh nghiệp phải quyết toán thay cho cá nhân ( Tích vào cột Cá nhân uỷ quyền quyết toán thay trong mẫu 05KK-TNCN ).
Xem thêm tại: Phần mềm nhân sự Vhro