Hoàn Thuế TNCN Đối Với Trường Hợp Nhận Lương Net

Lượt xem2468
Cập nhật 10/03/2017
 
Công văn số 3627/TCT-TNCN ngày 27/8/2014 của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế TNCN trong trường hợp cá nhân nhận lương không bao gồm thuế. Tổng cục Thuế trả lời Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc hoàn thuế TNCN trong trường hợp cá nhân nhận lương không bao gồm thuế TNCN như sau:

Trường hợp được hoàn thuế TNCN
Tại khoản 2, Điều 8 Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12 quy định:
“2. Cá nhân được hoàn thuế trong các trường hợp sau đây:
  • Số tiền thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp.
  • Cá nhân đã nộp thuế nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế.
  • Các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Theo quy định trên, chỉ có những cá nhân nộp thuế, hoặc khấu trừ thuế TNCN lớn hơn số thuế phải nộp mới được hoàn thuế.
Hoàn thuế TNCN của những cá nhân ủy quyền quyết toán thuế
Tại Điều 53 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Quản lý thuế hướng dẫn:
“Đối với cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay thì việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập. Cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế nếu có số thuế nộp thừa thì được hoàn thuế, hoặc bù trừ với số thuế phải nộp của kỳ tiếp theo”.
Theo quy định trên, cá nhân có số thuế được hoàn, có thể thể làm thủ tục hoàn thuế như sau:
  • Nếu cá nhân ủy quyền quyết toán cho tổ chức cá nhân chi trả thu nhập, thì việc hoàn thuế được thực hiện thông qua tổ chức cá nhân chi trả thu nhập
  • Nếu cá nhân không ủy quyền quyết toán thuế, thì việc hoàn thuế được cá nhân thực hiện trực tiếp với cơ quan thuế
Hoàn thuế TNCN trong trường hợp cá nhân nhận lương net:
Theo những quy định trên, trường hợp cá nhân nhận lương net, nếu có số thuế nộp thừa, khi hoàn thuế, thực hiện như sau:
  • Nếu cá nhân ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập quyết toán thuế thay, thì thực hiện hoàn thuế với tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập
  • Nếu cá nhân tự quyết toán thuế, thì trực tiếp thực hiện quyết toán với cơ quan thuế
Lưu ý: Tùy theo quy định của hợp đồng lao động về số tiền hoàn thuế, mà:
  • Số tiền hoàn thuế do tổ chức chi trả hưởng, nếu hợp đồng lao động quy định cá nhân không chịu trách nhiệm về thuế, đơn vị chi trả chịu trách nhiệm nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ về thuế( được nhận tiền hoàn thuế, nếu khấu trừ thừa)
  • Số tiền hoàn thuế do cá nhân có thu nhập được hưởng, nếu trong hợp đồng lao động, không quy định rõ trách nhiệm và quyền lợi của tổ chức chi trả.
Xem thêm tại: Phần mềm nhân sự Vhro