Công thức KPI chỉ số tiền lương

Lượt xem2652
Cập nhật 29/05/2017
Chỉ số tiền lương phản ánh sự biến động về tiền lương của những người làm công ăn lương, người lao động theo thời gian. Chỉ số tiền lương chỉ phản ánh sự thay đổi thuần túy về mức lương, không tính những thay đổi do nâng lương theo niên hạn, nâng ngạch bậc.
Thu nhập bình quân toàn công ty cho bạn cái nhìn tổng quát xem đã phù hợp hay chưa với thu nhập trung bình của ngành hay các đối thủ cạnh tranh khác
Trong quy trình quản lý nhân sự – tiền lương, việc áp dụng KPI cho mục này sẽ giúp cho quy trình quản lý nhân sự của doanh nghiệp được rõ ràng hơn, hãy cùng Vitda tham khảo về công thức tính chỉ số KPI về tiền lương dưới đây để có thể áp dụng cho doanh nghiệp của bạn:
1.    Mức thu nhập trung bình:
  • Công thức: = Tổng thu nhập/ Tổng nhân viên
  • Khi xem xét mức thu nhập trung bình toàn công ty, giúp bạn xem xét mức thu nhập trung bình của công ty bạn đã phù hợp hay chưa với thu nhập trung bình của ngành hay các đối thủ cạnh tranh khác.
2.    Mức thu nhập giờ công trung bình:
  • Công thức: = thu nhập trung bình / số giờ làm việc (đối với thời gian đo lường).
  • Đây cũng là tỷ lệ so sánh thu nhập trung bình với các doanh nghiệp trong ngành như mục 1 ở trên.
3.    Mức thu nhập theo chức danh:
  • Mức thu nhập trung bình không phản ánh một cách chính xác thu nhập của các chức danh trong công ty của bạn.
  • Ngoài ra, bạn cần xây dựng mức thu nhập trung bình của từng chức danh để xây dựng quy chế lương.
  • Công thức: =  Tổng thu nhập chức danh/ Tổng nhân viên chức danh đó
  • Khi xem xét mức thu nhập trung bình theo chức danh, giúp bạn xem xét mức thu nhập trung bình của công ty bạn đã phù hợp hay chưa với thị trường.
4.    Tỷ lệ chi phí lương:
  • Công thức: Tổng chi phí lương/ Doanh số
  • Bạn cũng cần xem xét xem mức chi phí này đã hợp lý chưa, có phù hợp với tỷ lệ trong ngành hay không.