Chính sách thi đua khen thưởng - kỷ luật

Lượt xem2588
Cập nhật 17/03/2017
Trích lục từ “Quy chế khen thưởng-kỷ luật” được ban hành kèm theo Nghị quyết số 75/NQ của Hội đồng quản trị ngày 16/12/2009
Khen thưởng nhằm tôn vinh, động viên kịp thời các thành tích, cống hiến và xử lý kịp thời các vi phạm kỷ luật của nhân viên tạo ra sự công bằng trong đối xử, qua đó: Khuyến khích mọi cá nhân, tập thể phát huy trí tuệ, tài năng, sức lao động phục vụ cho sự phát triển của công ty.
Khen thưởng đảm bảo kịp thời, đúng lúc, công bằng, minh bạch.
Làm căn cứ bổ sung cho việc thăng tiến phát triển nhân sự.
1. Khen thưởng cho thành tích gồm: 1) Thành tích vàng; 2) Thành tích bạc; 3) Thành tích đồng.
Thành tích: một kết quả kinh doanh đột xuất nhờ nỗ lực của tập thể/ cá nhân; hoặc một thành tựu công trình, dự án, đồ án có chất lượng có tính đột phá, mang lại hiệu quả cao.
2. Khen thưởng cho sáng kiến gồm: 1) sáng kiến vàng; 2) Sáng kiến bạc; 3) Sáng kiến đồng.
Sáng kiến: Giải pháp cho công việc sản xuất kinh doanh và quản lý có tính mới, đổi mới hoặc cải tiến được thể hiện hoặc chứng minh rõ ràng.Thành tích sáng kiến được ghi nhận theo hệ thống để bổ sung cho việc xem xét thăng tiến, đồng thời là điều kiện ưu tiên để xét kết quả thi đua của năm/ tháng.
3. Khen thưởng cho kết quả thi đua và hiệu quả kinh doanh:
3.1Cá nhân xuất sắc trong quý (hoàn thành xuất sắc công việc).
Sao của toàn hệ thống: 1) Sao TICCO; 2) Sao sản xuất; 3) Sao kinh doanh; 4) Sao quản lý
Sao của công ty: 1) Sao công ty; 2) Sao sản xuất; 3) Sao kinh doanh; 4) Sao quản lý.
3.2 Lao động tiên tiến (cá nhân/ tập thể)
3.2.1 Cá nhân: Hoàn thành công việc luôn đạt 100 điểm trở lên và không bị xử lý kỷ luật từ Khiển trách.
3.2.2 Tập thể: Hoàn thành vượt chỉ tiêu công việc/ chỉ tiêu kinh doanh 5% trở lên; không có cá nhân bị kỷ luật, không vi phạm qui định chính sách công ty.
3.3 Chiến sĩ thi đua: là Lao động tiên tiến có sáng kiến hoặc thành tích được tập thể công nhận.
Quỹ khen thưởng được trích từ lợi nhuận sau thuế, mức trích sẽ do HĐQT quyết định. Các hình thức khen thưởng bằng hiện kim cho các danh hiệu trên đây được trích từ quỹ khen thưởng công ty.
4. Kỷ luật:
Kỷ luật nhằm ngăn chặn các vi phạm trong tương lai, phòng ngừa những vi phạm của người khác.
Xác lập hệ thống các chuẩn mực về hành vi, văn hóa lề lối làm việc của công ty.
Hình thức và thời gian chịu kỷ luật:
Các hình thức kỷ luật từ thấp đến cao được áp dụng trong toàn hệ thống cùng với thời gian chịu kỷ luật tương ứng bao gồm:
a. Khiển trách: 3 tháng
 b. Kéo dài thời gian nâng lương hoặc chuyển làm công việc khác mức lương thấp hơn hoặc cách chức: 6 tháng
c. Sa thải
Thời gian chịu kỷ luật là thời gian mà việc xử lý kỷ luật có hiệu lực, tính từ ngày ban hành quyết định xử lý kỷ luật. Trong thời gian này, nếu người lao động vi phạm lại cùng một lỗi đã bị xử lý thì bị xem làm một sự tái phạm, nếu vi phạm lỗi khác có thể là một tình tiết tăng nặng khi xử lý kỷ luật lỗi mới.