Các quy định về mức lương và thời gian thử việc của nhân sự

Lượt xem2700
Cập nhật 17/03/2017
​ Quy định về mức lương thử việc và thời gian thử việc nhân sự năm 2016 tại Bộ luật lao động số 10/2012/QH13. Việc quản lý nhân sự mới vào làm chưa có kinh nghiệm chuyên môn, cần phải qua các lớp đào tạo ngắn hạn để bổ sung kiến thức cho nhân viên. Đối với các lớp nhân sự đã trả qua đào tạo cần để cho thời gian thử việc hợp lý, sao cho đánh giá tốt nhất chất lượng nhân sự ở công ty. 

I/ Thời​ gian thử việc tối đa đối với lao động thử việc
 

Căn cứ vào điều 27 của Luật lao động 2012 ta có thời gian thử việc tối đa được quy định như sau:
 • Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên;
 • Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ.
 • Không quá 6 ngày làm việc đối với công việc khác
 * Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thoả thuận.

 II/ Quy định về mức lương thử việc hiện nay
Tại điều 28 của Luật lao động 2012 có quy định rõ như sau:
 • “Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thoả thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó”.
 • Theo quy định mới này thì mức lương thử việc của người là động đã tăng từ 70% lên thành 85% so với mức lương chính thức.
 • Mức lương làm việc chính thức là do sự thỏa thuận của người lao động và người sử dụng lao động. Tuy nhiên người sử dụng lao động không được trả mức lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Nhà nước
Xem thêm tại: Tình trạng tiền lương hiên nay
 
III/ Hợp đồng lao động thử việc

Người sử dụng lao động và người lao động có thể thoả thuận về việc làm thử, quyền, nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc. Nếu có thoả thuận về việc làm thử thì các bên có thể giao kết hợp đồng thử việc.
 Nội dung của hợp đồng lao động thử việc cần đảm bảo những nôi dung sau:
 • Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động
 • Tên, tuổi, địa chỉ, cmnd... của người lao động
 • Nội dung công việc, địa điểm làm việc, thời gian làm việc
 • Thời hạn của hợp đồng, mức lương, thời gian trả lương, phụ cấp...
 • Mức trang bị về bảo hộ cho người lao động (với các ngành nghề riêng).
 • Hợp đồng lao động có hiệu lực kể từ ngày các bên giao kết trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác. 
IV/  Các chú ý trong quá tr​ình thử việc
 • Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động mùa vụ thì không phải thử việc.
 • Chỉ được thử việc 01 lần đối với một công việc.
 • Khi việc làm thử đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động.
 • Người sử dụng lao động không bắt buộc phải đóng BHXH cho người lao động thử việc
 • Khi chi trả tiền lương cho các lao động thử việc kế toán cần tiến hành khấu trừ thuế TNCN theo đúng luật thuế TNCN.