Các hình thức xử lý kỉ luật nhân viên trong doanh nghiệp

Lượt xem3917
Cập nhật 17/03/2017
Kỷ luật trong lao động là những quy định liên quan đến việc tuân thủ thời gian, công nghệ về các chức năng quản lý nhân sự và điều hành sản xuất, kinh doanh trong nội quy lao động. Người lao động khi có hành vi vi phạm nội quy trong các điều luật lao động sẽ bị xử lý kỷ luật lao động theo các biện pháp và hình thức khác nhau tùy theo mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm.

 Khiển trách :
 • Có thái độ hách dịch, cửa quyền hoặc gây khó khăn, phiền hà đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong thi hành công vụ.
 • Không thực hiện nhiệm vụ được giao mà không có lý do chính đáng.
 • Gây mất đoàn kết nội bộ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.
 • Tự ý nghỉ việc không xin phép, tổng số từ 03 đến dưới 05 ngày làm việc trong một tháng.
 • Sử dụng tài sản công trái pháp luật.
 • Xác nhận giấy tờ pháp lý cho khách hàng không đủ điều kiện.
 • Vi phạm quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; kỷ luật lao động; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn mại dâm và các quy định khác của pháp luật liên quan đến công tác.
 Cảnh cáo, nhắc nhở:
 • Sử dụng thông tin, tài liệu của cơ quan, tổ chức, đơn vị để vụ lợi.
 • Không chấp hành quyết định điều động, phân công công tác của cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền.
 • Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được tham gia đào tạo, bồi dưỡng; được dự thi nâng ngạch công chức.
 • Tự ý nghỉ việc, tổng số từ 05 đến dưới 07 ngày làm việc trong một tháng;
 • Sử dụng trái phép chất ma túy bị cơ quan công an thông báo về cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công chức đang công tác.
 • Bị phạt tù cho hưởng án treo hoặc cải tạo không giam giữ đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.
 • Vi phạm ở mức độ nghiêm trọng quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kỷ luật lao động; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn mại dâm và các quy định khác của pháp luật liên quan đến công chức nhưng đã thành khẩn kiểm điểm trong quá trình xem xét xử lý kỷ luật.
 Hạ một bậc lương:
 • Không thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao mà không có lý do chính đáng, gây ảnh hưởng đến công việc chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị.
 • Lợi dụng vị trí công tác, cố ý làm trái pháp luật với mục đích vụ lợi.
 • Vi phạm ở mức độ nghiêm trọng quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kỷ luật lao động; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn mại dâm và các quy định khác của pháp luật liên quan đến công chức.
  Cách chức, giáng chức
 • Không hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công mà không có lý do chính đáng, để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.
 • Vi phạm ở mức độ rất nghiêm trọng quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn mại dâm và các quy định khác của pháp luật liên quan đến công chức nhưng đã thành khẩn kiểm điểm trong quá trình xem xét xử lý kỷ luật;
 • Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong phạm vi phụ trách mà không có biện pháp ngăn chặn.
 • Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được bổ nhiệm chức vụ.
 • Bị phạt tù cho hưởng án treo hoặc cải tạo không giam giữ.
Hình thức kỷ luật buộc thôi việc   
 • Đây là hình thức kỷ luật nặng nhất, được áp dụng đối với công chức có các hành vi vi phạm pháp luật sau:
 • Bị phạt tù mà không được hưởng án treo.
 • Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được tuyển dụng vào cơ quan, tổ chức, đơn vị.
 • Nghiện ma túy có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền.
 • Tự ý nghỉ việc, tổng số từ 07 ngày làm việc trở lên trong một tháng hoặc từ 20 ngày làm việc trở lên trong một năm mà đã được cơ quan sử dụng công chức thông báo bằng văn bản 03 lần liên tiếp.
 • Vi phạm ở mức độ đặc biệt nghiêm trọng quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kỷ luật lao động; phòng, chống tệ nạn mại dâm và các quy định khác của pháp luật liên quan đến công chức.
 • Tùy thuộc vào tính chất và mức độ của hành vi vi phạm kỷ luật mà công chức vi phạm bị xử lý bằng các hình thức khác nhau