Bảo hiểm thất nghiệp là gì

Lượt xem2487
Cập nhật 10/03/2017
Bảo hiểm thất nghiệp được hiểu là biện pháp để giải quyết tình trạng thất nghiệp, nhằm trợ giúp kịp thời cho những người thất nghiệp trong thời gian chưa tìm được việc làm và tạo cơ hội cho họ học nghề, tìm kiếm công việc mới. Dưới góc độ pháp lý, chế độ BHTN là tổng thể các quy phạm pháp luật quy định việc đóng góp và sử dụng quỹ BHTN, chi trả TCTN để bù đắp thu nhập cho NLĐ bị mất việc làm và thực hiện các biện pháp đưa người thất nghiệp trở lại làm việc.

Quyền lợi Bảo hiểm Thất nghiệp là tiền mặt trả cho người lao động khi họ bị mất việc làm. Quyền lợi thất nghiệp cũng có thể bao gồm cả bảo hiểm y tế và đào tạo nghề, trong khi bạn tìm kiếm một công việc mới. Không phải ai cũng có thể nhận lãnh các quyền lợi thất nghiệp, nhưng nhiều người lao động có thể được hưởng các quyền lợi này. Nếu bạn bị mất việc làm, bạn có thể nhận các quyền lợi thất nghiệp trong khi bạn tìm kiếm một công việc mới.
Vai trò của bảo hiểm thất nghiệp:
Đối với NLĐ, BHTN vừa giúp đỡ họ ổn địnhcuộc sống khi bị mất việc làm thông qua việc trả TCTN vừa tạo cơ hội để họ có thể tiếp tục tham gia thị trường lao động. Tạo ra chỗ dựa về vật chất và tinh thần cho NLĐ khi lâm vào tình trạng mất việc làm.
Đối với NSDLĐ, gánh nặng tài chính của họ sẽ được san sẻ khi những NLĐ tại doanh nghiệp bị mất việc làm, họ không phải bỏ ra một khoản chi lớn để giải quyết chế độ cho NLĐ. Đặc biệt, trong những thời kỳ khó khăn, buộc phải thu hẹp sản xuất, nhiều NLĐ thất nghiệp.
Đối với nhà nước, ngân sách nhà nước sẽ giảm bớt chi phí khi nạn thất nghiệp gia tăng trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế, tạo sự chủ động về tài chính cho nhà nước.
Các trợ cấp của bảo hiểm thất nghiệp:
  • Các khoản thanh toán tiền mặt.
  • Gia hạn trợ cấp tiền mặt trong khi đang tham dự khóa đào tạo việc làm. 
  • Trợ giúp bảo hiểm y tế.
  • Hỗ trợ Học nghề.
  • Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.
  • Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm
Nguyên tắc bảo hiểm thất nghiệp:
  • Bảo đảm chia sẻ rủi ro giữa những người tham gia bảo hiểm thất nghiệp.Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp được tính trên cơ sở tiền lương của người lao động.
  • Mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp được tính trên cơ sở mức đóng, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp.
  • Việc thực hiện bảo hiểm thất nghiệp phải đơn giản, dễ dàng, thuận tiện, bảo đảm kịp thời và đầy đủ quyền lợi của người tham gia.
  • Quỹ bảo hiểm thất nghiệp được quản lý tập trung, thống nhất, công khai, minh bạch, bảo đảm an toàn và được Nhà nước bảo hộ.
Bên cạnh việc tuân thủ những nguyên tắc chung của pháp luật an sinh xã hội, BHTN cũng có những nguyên tắc đặc thù riêng. Trước hết, BHTN kết hợp chế độ trợ cấp tạm thời với chế độ giải quyết việc làm cho người thất nghiệp. Điều này thể hiện tính xã hội vô cùng sâu sắc phù hợp với đường lối phát triển kinh tế đi liền với hài hòa chính sách về việc làm cho người ao động. Bên cạnh đó, BHTN phải vừa bù đắp thu nhập, vừa tạo động lực tích cực cho người thất nghiệp chủ động tìm cơ hội trở lại làm việc. Và nguyên tắc cuối cùng cũng là nguyên tắc khá đặc trưng của BHTN đó là quỹ BHTN phải được hình thành theo nguyên tắc ba bên cùng có trách nhiệm.

xem thêm tại: Phần mềm nhân sự Vhro